ರಾಮಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಎಂಬ 26ರ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ.   ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಮಗನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ 20ರ ಅರಿಯದರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು, ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ನವೀನನ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅದಗೆಡತೊಡಗಿತ್ತು ಆಗ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಅದರಂತೆ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಮ್ಮೊಗು (ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು) ವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು ಆ ಮಗ ಎರಡು ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮನಾಗಿ ಎದ್ದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದನು.
            ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಲು ತಮ್ಮ ರೂಮಿನ ಕಡೆನಡೆದರು, ಆ ರಾತ್ರಿ ನವೀನನಿಗೆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದನ್ನು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ರೂಮಿನ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ರೂಮಿನ ಚಿಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರೂಮಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ನೀರನಿರಿಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾಕ್ರೀ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಂದು ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಗಟ್ಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಚಕಾರ ಎತ್ತದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಮಲಗಿದರೆ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಸವರುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಕಿದನು ಅವಳು ಉಸಿರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ.
            ನಂತರ ಅವಳನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದುತ್ತಾನೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇವಳು ತನೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವಳ ತುಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ತುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಅವಳ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವಳ ಮೃದುವದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅದುಮುತ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಅಮ್ಮ… ಅಮ್ಮ… ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳುತ್ತಾಳೆ, ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ ಅವನ ತಾಯಿ ಯಾಕೋ ನವೀನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಜಿರಳೆ ಅವಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಆದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಈ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಬಂದಿದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದಾನವಾಗಿ ಆ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಓಡಿಸು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನುಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಆದಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಳು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
            ಅವನು ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅವಳ ರವಿಕೆಯ (ಜಾಕಿಟು) ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವಳು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ರವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವಳ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರಾ ಅವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಚ್ಚೆಬಿಸುತ್ತದೆ ಅವನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಅವಳ ಬ್ರಾನ ಒಂದೊಂದೆ ಹುಕ್ಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದಂತೆ ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ, ದಾಹ ಮತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತು. ಅವಳ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದೆಯಂತೆ, ಅದಾಗ ತಾನೆ ಉದಯವಾಗುತಿರುವ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಬಿಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಮತೊಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಆ ಚೀಪಾಟ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮದ್ಯೆ ಅಮುಕಿಕೊಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನೆಲ್ಲ ಕಳಚು ನಾನು ನನ್ನ ಸೀರೆ, ಲಂಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಚ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅವನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಂಚದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತಾನು ತೊಟ್ಟಿದ ಬನ್ನಿಯನ್, ಪಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಚವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳುತ್ತಾನೆ ಅವನಂತೆ ಅವಳು ಸಹ ತನ್ನ ಸೀರೆ, ಲಂಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಚವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಚುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ಕೈನಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅದುಮುತಿದರೆ ಮತೊಂದು ಕೈನಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಯಾಕಿದನು ಅವಳಿಗೆ ಅದೇನಾಯಿತೋ ಅವನು ಕೈಯಾಕುತಿದಂತೆ ತನ್ನ ಸೊಂಟವನು ಮೇಲಕೆತ್ತಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಬಲ ಗೈನಿಂದ ಅವನ ನಿಗುರಿದ ತುಣೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂದು ಅದು ಬೆಂಡಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅದನು ಬಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಅವನ ತುಣೆಗೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡದೆ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ನಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತಾಳೆ.
 ಮುಂದುವರೆದು ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನು ಅಗಲಿಸಿ ಅವನು ಬಾಯಾಕಿ ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾನೆ ಯವಾಗ ಆಕೆ ಆ ಆಟವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ರೀ ಚೀಪಿದು ಸಾಕು ಸುಮ್ನೆ ದೆಂಗ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಅವನು ತನ್ನ ತುಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಲು ಸವರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಡುಸಾದ ತುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲಗೆ ನೂಕುತ್ತಾನೆ ಅದು ಸಲ್ಲೀಸಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿದರಿಂದ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದನು ಅವಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೆಂಗಿಸಿಕೊಂಡಳು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ದೆಂಗಟದ ಬಿಸಿ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಳು ಆದರೆ ಆ ನರಳಾಟದ ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ವಸ್ತುವಾಯಿತು. ಅವನು ಆ ನರಳಾಟದ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ದೆಂಗಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು ಅವಳು ಅಮ್ಮ... ಅಮ್ಮ... ಬೇಡ... ಬೇಡ... ಸಾಕು... ಸಾಕು... ಉಸ್ಸ್... ಉಸ್ಸ್... ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜೋರಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಡ ಸಾಕು ಎನ್ನುತಿದಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಗಿ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದಳು ಇವಳ ಈ ನರಳಾಟ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ತಾಯಿ ಇವನ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನವೀನ ನವೀನ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದರಿಂದ ಅವನಿಗಾಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗಾಗಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೂಗು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತಿತ್ತು.
            ಅವರಿಬ್ಬರ ಆ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತ್ತಾದರು ಅವನ ತುಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರು ಸಹ ಅವರ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅವರು ನಗ್ನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ ಶಿಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರು, ಅವನ ತಾಯಿ ಇವರ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ನವೀನ ನವೀನ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಅವನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಕರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬರಿ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಯಾಕಮ್ಮ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಅಂಗೆ ಕೂಗಿ ಕೊಂಡಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನು ವಿವರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದನು ಅದು ಅದು ಎಂದು ಸುಮನಾದ ಆದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮನಾಗದೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಳು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಮ್ಮೊಗು ಬೇಕೆಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೌದ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರೂಮಿನ ಕಡೆ ನಡೆದಳು, ಅವನು ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಪಂಚೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಂಚದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂದು ಮಲಗುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂತೆ ಅತ್ತೆ ಕರೆದಿದು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನೀನು ನಾನು ಕೆಯುವಾಗ ಕೂಗಾಡಿದ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅವಳು ಅಂಗೆ ಕೂಗಾಡುತಿದಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೆ ಎಂದ, ಹೌದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಂದರಿ ನೀವು ಮಮ್ಮೊಗು ಬೇಕೆಂದರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು.
 ಮರುದಿನ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕರೆದು ನೆನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಪಲ ನೀಡಿತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು ಆ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಸೆ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಅಂದು ಸಹ ನೆನ್ನೆಯಂತೆ ಊಟವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಅವಳು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನವೀನ ನಗ್ನನಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದನು ಅರಿತ ಅವಳು ಮಂಚ ಸೇರುವುದಕೂ ಮುಂಚೆಯೆ ತಾನು ಸಹ ತನ್ನ ಪತಿಯಂತೆ ನಗ್ನಳಾಗಿ ಮಂಚ ಸೇರುತ್ತಾಳೆ, ನೆನ್ನೆಯಂತೆ ಅಂದು ಸಹ ದೆಂಗಾಡುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳೆ ಕಳೆದರು ಅವನ ತುಣೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ದೆಂಗಾಡಿ ದೆಂಗಾಡಿ ಸುತ್ತಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು.
            ಮರುದಿನ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೆನ್ನೆಯಾದರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡಿತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಾನೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ರಸ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಸರಿ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಾವು ಸಹ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದೆವೆ ಎಂದಳು.

View comments

Loading